Verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering

Verslag van de 1e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Acquoy Energie Neutraal (AEN)

Datum: 19 mei 2022

Plaats: De Schakel in Acquoy

Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Aanwezig: 

-het voorlopige bestuur van de Vereniging AEN: Charlotte Vonk, Christoph Blans, Leo de Graaf en Bernadette Harperink; 

-deelnemers aan het zonnedakproject: Wijnand van der Giessen, Karen Pon, Estéban van Zeijl;

Speciale gast: Piet Bullee, eigenaar van het zonnedak.

Afwezig met bericht: voorlopig bestuurslid Mark van den Baar.

1. Opening door de voorzitter Leo de Graaf.

Voorstellen van de voorlopige bestuursleden en een kort kennismakingsrondje van de aanwezigen.  

2. Verslag van de oprichting van de vereniging, doel van de vereniging, toelichting lidmaatschap: 

Christoph Blans geeft een toelichting waarom de werkgroep AEN heeft gekozen voor het oprichten van een vereniging. 

De vereniging AEN heeft in de oprichtingsakte de oorspronkelijke doelstelling van de werkgroep AEN verbreed, van alleen het realiseren van zonnedaken naar “het bevorderen van de duurzaamheid in Acquoy, onder meer door het werven van daken voor zonnepanelen, het ondersteunen van onderzoek naar alternatieve energie/warmtebronnen, het ondersteunen van energiebesparende maatregelen, het bijdragen aan de biodiversiteit binnen Acquoy, het bestrijden van verontreiniging van water, lucht en bodem in Acquoy en het bevorderen van alles dat bijdraagt aan duurzaamheid in de breedste zin des woords.”

Als vereniging kunnen ook samenwerkingsvormen worden aangegaan met andere instanties dan alleen Duurzaam West Betuwe (DWB) en kunnen er zelfstandig subsidies worden aangevraagd.

Te nuanceren is nog het punt dat het project zonnepanelen op het dak Kerkweg 10 op initiatief van (voorheen de werkgroep) AEN georganiseerd is. De leningen zijn door inleggers gedaan bij DWB, AEN staat hier juridisch en financieel buiten. Rendement van de beleggingen wordt dus, buiten AEN om, door DWB uitgekeerd aan de inleggers. AEN heeft daarbij voor het administratieve deel van het project (ad € 2.500) de knowhow van Gerlach Velthoven en DWB ingehuurd. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting van het project. Daarover zijn tussen AEN en DWB schriftelijk afspraken gemaakt. 

Ook zijn afspraken gemaakt over de mogelijke extra winst die uit het project ontstaat (bijv. door meer zon, of meer subsidieregelingen die uitgekeerd worden). In tegenstelling tot wat het geval is bij de uit DWB zelf ontstane werkgroepen, zal deze extra winst niet naar DWB gaan, maar middels een rekening courant op de balans van DWB aan AEN ter beschikking staan. Vanuit DWB kon deze opdracht alleen worden uitgevoerd als AEN werd aangemerkt als een werkgroep van DWB. Overeengekomen is dat de vereniging AEN enkel en alleen voor dit zonnedakproject (ook) een werkgroep van DWB is.

Vervolgens wordt toegelicht dat deelnemers aan een project van de vereniging AEN lid kunnen worden, door zich naast aanmelding voor deelname ook te laten registreren als lid. Alleen geregistreerde leden hebben stemrecht, onder meer bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden en commissieleden, over nieuwe projecten of over de de besteding van de winst. 

Het al dan niet heffen van contributie wordt bepaald door de ledenvergadering. Het voorlopige bestuur stelt voor de contributie vooralsnog op nihil te stellen, waarmee de aanwezige leden akkoord gaan. In de toekomst kan de ledenvergadering anders beslissen. 

Korte pauze om de deelnemers aan deze vergadering in de gelegenheid te stellen zich als lid te laten registreren. Alle aanwezigen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

3. Stand van zaken zonnedak-project Piet Bullee.

Op dit project hebben 13 deelnemers ingelegd, voor een totaalbedrag van €45.000. Inmiddels zijn de meeste panelen op het dak gelegd, er komen nog ongeveer 10 stuks bij. 

Piet geeft aan blij te zijn dat het deel van de panelen dat van hem is al ongeveer twee maanden werkt. Helaas is het niet duidelijk wanneer de AEN-panelen worden aangesloten, het wachten is op een aparte meter en een speciale kabel (6500Kw) en dat kan nog enige tijd duren.

Desgevraagd meldt Piet dat de panelen zijn aangemeld bij de verzekering.

De €45.000 is bij DWB in beheer. De vereniging beschikt zelf ook over enige financiën: uit het leefbaarheidsbudget is €1.410 ontvangen, uit het duurzaamheidsbudget €2.350. Ongeveer €1.700 hiervan is uitgegeven aan o.a. flyers, kosten website, notariskosten, huur Schakel, e.d. Ongeveer €2.000 is nog in kas. De vereniging beschikt over een eigen bankrekening.

Zoals eerder vermeld kunnen er gelden uit de opbrengst van de panelen naar de vereniging gaan. Ook kan er een nieuwe aanvraag worden gedaan voor een bijdrage uit het leefbaarheids- c.q. duurzaamheidsbudget.

Op de volgende algemene ledenvergadering in 2023 zal over de financiën verantwoording worden afgelegd. 

4. Verkiezing bestuursleden: 

Volgens de statuten kan het bestuur bestaan uit minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden. De aanwezige leden gaan akkoord met het door het voorlopige bestuur voorgestelde aantal van 5 bestuursleden.

Er zijn geen kandidaten voorgedragen vanuit de leden. De aanwezige leden stemmen in met  kandidaatstelling van het huidige voorlopige bestuur. De vijf leden van het voorlopige bestuur worden bij acclamatie gekozen tot bestuurslid.

5. Instellen commissies:

Ter vergadering hebben Wijnand van der Giessen en Karen Pon zich beschikbaar gesteld als leden van de continuïteitscommissie. De aanwezige leden gaan akkoord. 

Tijdens deze eerste Algemene ledenvergadering moet een kascommissie worden ingesteld bestaande uit 2 leden. Ter vergadering stelt Estéban van Zeijl zich beschikbaar als lid van de kascommissie, waarmee de overige leden akkoord gaan. De tweede plek kan ter vergadering niet worden ingevuld. Het bestuur zal de overige (niet aanwezige) deelnemers polsen om deze vacature in te vullen. 

6. Vooruitblik:

Leo de Graaf doet verslag van zijn zoektocht naar andere geschikte zonnedaken in Acquoy, maar het geschikte aanbod blijkt klein. Daarbij komen ook de problemen van/met Liander met de aansluitingen. Die zijn er ook als er in een breder gebied (postcoderoos) naar daken wordt gezocht.

De oorspronkelijke doelstelling van de werkgroep AEN is uitgebreid en omvat nu ook duurzaamheid. Dat biedt een breder perspectief op toekomstige projecten. Het bestuur is voornemens komend jaar een activiteitenplan op te stellen en de (on)mogelijkheden te inventariseren

De leden kunnen ideeën en suggesties inbrengen, die kunnen worden meegenomen in dit activiteitenplan. De leden kunnen er ook zelf mee bezig zijn of aan meewerken.

Het bestuur kan de benodigde kennis erbij zoeken

Wijnand van der Giessen oppert dat op termijn de mogelijkheid om energie op te slaan van belang wordt. Door de overbelasting van het elektriciteitsnet is dit een steeds interessanter wordend onderwerp, en volgens hem zal daar in Acquoy ook wel interesse voor bestaan.

Piet Bullee vraagt of er actief is gezocht naar nieuwe leden. 

Leo de Graaf licht toe dat inleggers in projecten lid kunnen worden. Bij nieuwe projecten worden weer nieuwe inleggers, en daarmee dus potentiële nieuwe leden, gezocht.

Vervolgens ontstaat er een discussie of het ook mogelijk is om lid te worden zonder deel te nemen aan een project, waarbij diverse voors en tegens worden besproken. 

Vanuit het bestuur is het voornaamste tegenargument dat, als er vanuit projecten winst wordt behaald, dit verworven is met geld van de inleggers. Als er dan mensen die niet hebben ingelegd moeilijk gaan doen over de besteding van die winst, is dat oneerlijk tegenover (een mogelijke minderheid van) de mensen die geld hebben ingelegd in die winstgevende projecten. 

Voorlopig wordt besloten het lidmaatschap te blijven koppelen aan deelname aan een project.

Karen Pon merkt op dat onder de aanwezigen geen “echte Kooiers” zijn, zij vindt dat lastig. Die zijn volgens haar niet zo met duurzaamheid bezig, dus zijn er andersoortige projecten nodig om hen er ook bij te betrekken, bijvoorbeeld over de slechte isolatie van huurhuizen.

Estéban van Zeijl merkt op dat het met de slechte isolatie van die huizen wel meevalt, vaak zijn de oude (dijk)huizen slechter geïsoleerd.

Wijnand van der Giessen geeft aan dat het altijd lastig is om mensen bij dit soort projecten te betrekken. Dit kan anders worden door veranderende omstandigheden zoals de stijgende gasprijzen, projecten de daar over gaan zijn ook voor Kooiers interessant.

Leo vult aan dat de bredere doelstellingen van de vereniging daar alle ruimte voor bieden.

7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.

Geen opmerkingen.

8. Sluiting van de vergadering.

De voorzitter Leo de Graaf sluit de vergadering met dank aan de leden voor hun inbreng.