Huishoudelijk reglement

Algemeen 

In het huishoudelijk reglement worden aanvullende regels van AEN vastgelegd. Deze zijn op alle leden van toepassing. Als zodanig geeft het huishoudelijk reglement uitvoering aan de statuten.  

De privacyregeling is op de website geplaatst.

Contributie

AEN heft geen contributie.

Algemene Ledenvergadering

Minimaal eenmaal per jaar wordt in het voorjaar de ALV gehouden, en verder zo vaak als het bestuur nodig acht. De uitnodigingen worden uiterlijk 14 dagen voor de ALV datum verstuurd, bij voorkeur per e-mail. 

Stemrecht

Alleen leden hebben inspraak en stemrecht.

Bestuur

Het aantal bestuursleden is oneven, en bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.Het bestuur verdeelt de werkzaamheden, waaronder het eventueel tijdelijk waarnemen van elkaars taken, in onderling overleg. Besluiten door het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen. 

Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar en verder zo vaak als het bestuur nodig acht.

Ieder bestuurslid treedt na 3 jaar af volgens een rooster en is tweemaal herkiesbaar. 

Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, geldt voor diens opvolger de resterende termijn van het aftredende bestuurslid.*

*[deze bepaling treedt pas in werking bij de gekozen bestuursleden, en is niet van toepaasing op de leden van het oprichtingsbestuur]

Werkgroepen

Het bestuur kan desgewenst een werkgroep instellen ter voorbereiding van een nieuw project.

Uitzonderingen

Indien een tegenspraak tussen Statuten en Huishoudelijk Reglement optreedt, worden de Statuten als bepalend geacht. In de gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotbepaling

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Deze beslissingen mogen niet in strijd zijn met de statuten.
Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring door de Algemene Vergadering.