ALV 2024

Verslag van de 4e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Acquoy Energie Neutraal (AEN)

Datum: dinsdag 16 april 2024 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: Dorpshuis de Schakel, Acquoy

Aanwezig: 

Bestuur: Mark van den Baar (vz), Christoph Blans (penn.m.), Leo de Graaf (vice-voorzitter), Charlotte Vonk, en Bernadette Harperink (secr., verslag).

Leden: Frits Heins, Karen Pon, Anna-ie Visscher, Estéban van Zeijl.

Afwezig met bericht: Lidy van Weering.

Afwezig zonder bericht: Elly Anderson, Wijnand van der Giessen, Rob en Astrid Schaerlaekens. 

1. Opening en welkom door Leo in zijn functie van vice-voorzitter.

2. Verslag van de 3e ALV van 18 december 2023.

Goedgekeurd. 

3. Aanvullend Financieel verslag over 2023.

Christoph meldt dat er weinig is toe te voegen, er is na de voorgaande vergadering € 13,78 uitgegeven.

4. Verslag van de kascommissie, bestaande uit Estéban van Zeijl en Frits Heins.

Frits meldt dat de commissie na controle geen onjuistheden of onregelmatigheden heeft geconstateerd. De kascommissie adviseert de ledenvergadering dan ook het bestuur decharge te verlenen. De leden volgen dit advies unaniem.

4a. Nieuwe samenstelling kascommissie: Estéban verlaat de commissie, Anna-ie treedt toe, Frits blijft nog een termijn.

5. Concept Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring.

-Voorstel uit de leden: de termijn voor de uitnodigingen van 7 dagen voorafgaand aan de ALV te veranderen in 14 voorafgaand aan de ALV; de uitnodiging kan dan ook met alleen een agenda worden verstuurd, zonder de vergaderstukken; die kunnen later volgen.

Dit voorstel wordt aangenomen.

-De tekst onder het kopje leden roept vragen op. Na enige discussie wordt besloten de tekst in te korten tot de bepaling dat alleen leden stemrecht hebben.

Met deze wijzigingen wordt het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

6. Rooster van aftreden bestuursleden.

Aan de leden werd gevraagd om in te stemmen met een éénmalige verlenging van de zittingstermijn van een van de leden van het huidige dagelijks bestuur, om de voortgang binnen het bestuur te bewaren.

De toestemming wordt met algemene stemmen gegeven.

7. Verkiezing bestuursleden.

-Mark van den Baar treedt af en stelt zich herkiesbaar. Hij wordt met algemene stemmen (en applaus) gekozen voor een nieuwe termjn van 3 jaar.

-Leo de Graaf treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Omdat zich geen kandidaten hebben gemeld blijft deze vacature voorlopig open. Hoewel het ledenbestand van AEN niet groot is, wordt er toch

gestreefd naar 5 bestuursleden om het staken van stemmen te voorkomen. Er zal nog een mail aan alle leden worden gestuurd met het verzoek zich kandidaat te stellen. 

De leden zien nog geen aanleiding om actief aan ledenwerving te doen.

8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag.

Christoph: AEN zou vanuit de opbrengst van het dak van Bullee een geldbedrag ontvangen, maar DWB heeft aangegeven nog niet te kunnen zeggen hoe groot dat bedrag zal zijn.

Mark voegt toe dat dit komt omdat DWB voor de financiën niet het kalenderjaar aanhoudt, maar van juli-juli. Dat zou beter uitkomen met de datum van hun ALV. 

Leo stelt voor om op de DWB ledenvergadering te melden dat het niet volgen van het kalenderjaar belastingtechnisch onhandig is, zowel voor hun als voor ons. Probleem lijkt dat Liander niet eerder hun gegevens kan leveren aan DWB.

Frits adviseert het bestuur (en ook de leden) om de markt in de gaten te (blijven) houden. Zo is de TU-Delft bezig met de opslag van energie in natriumbatterijen. Interessant om te volgen.

Karen doet verslag van de verduurzaming van de Schakel. Er is gratis advies ontvangen van de provincie. Het betreft onder meer het aanbrengen van zonnepanelen, 2 warmtepompen, waar wel meer stopcontacten voor nodig zijn en ventilatoren onder de verwarmingen, wat een besparing oplevert. Ook werd een offerte gegeven voor een laadpaal op het terrein, maar daar gaat zij (nog) niet op in. 

Als deze maatregelen worden uitgevoerd, staat daar een subsidie van de gemeente tegenover van 60% met een maximum van € 66.000. De resterende 40% is voor eigen rekening 

Vanuit de leden komt de vraag of dit een mogelijk nieuw AEN project zou kunnen zijn, inleg vanuit het dorp met rente? Christoph en Estéban gaan samen met de penningmeester van de Schakel hierover brainstormen.

Mark doet verslag van zijn contact met de nieuwe eigenaar (ook een de Bruijn) van de boomgaard van Gerard en Piet. Voorlopig houdt hij de boot af, hij heeft het nu te druk en hij heeft de boomgaard gekocht voor zijn zoon. Zij beslissen later wel. Mark heeft namens AEN aangeboden te helpen bij het (dak)onderzoek en naar eventuele gebruiksmogelijkheden van de hal. Zij houden contact.

Karen kent nog wel panden die mogelijk geschikt zouden zijn voor zonnepanelen.

Christoph zou graag een overzicht zien van de kosten die zijn gemaakt bij het dak van Bullee, als voorbeeld voor anderen.

Leo is naar de ALV van Betuwewind geweest: een grote organisatie waarvan Gerlach nu directeur is. Volgens Leo reiken zij prijzen uit tot een totaal van €600.000 voor beloftevolle duurzame projecten. De prijs van € 5000 ging dit jaar naar de West Betuwse BouwBoeren. Zij zetten zich in voor een pilotproject dat innovatieve samenwerking tussen de landbouw- en bouwsector stimuleert, o.a. door het verbouwen van diverse vezelrijke teeltgewassen zoals olifantsgras en hennep.

Leo raadt AEN aan contact op te nemen/ te houden met een lokaal project van Betuwewind.

Tot slot meldt Leo dat hij op zijn vragen aan DWB over inzage in de stand van zaken van zijn inleg goed en helder is geholpen door penningmeester Jan van Breda.

[hierdoor ontstaat enige verwarring, omdat degene die naar Christoph reageert op mails gestuurd aan “de penningmeester van DWB” niet Jan van Breda is, maar Hans Adams. Christoph doet navraag]

8. Sluiting van de vergadering.

Leo sluit de vergadering met dank aan de inbreng van de aanwezigen.

Daarna neemt Mark het woord en bedankt Leo voor zijn inzet, zowel voor AEN als in het bestuur, met applaus van de aanwezigen.