ALV 2023

Verslag van de 3e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Acquoy Energie Neutraal (AEN)

Datum: maandag 18 december 2023 

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: ten huize van Charlotte Vonk en Christoph Blans, Lingedijk 22

Aanwezig:

Bestuursleden: Mark van den Baar (vz), Charlotte Vonk, Christoph Blans, Leo de Graaf en Bernadette Harperink (verslag).

Leden: Frits Heins, Estéban van Zeijl, Lidy van Weering

Leden afwezig met bericht: Karen Pon, Anna-ie Visscher

Leden afwezig zonder bericht: Rob en Astrid Schaerlaekens, Elly Anderson, Wijnand van der Giessen, 

1. Opening door de voorzitter.

Mark had gehoopt op een door Duurzaam West Betuwe (DWB) verstrekt overzicht van de productie van het zonnedak, om te kunnen vergelijken met de uitbetalingen. Helaas hebben we zo’n overzicht niet gekregen. Het idee is om in het voorjaar 2024 weer een ledenvergadering te houden, en dan wel inzicht te hebben in de opbrengst.

2. Verslag van de 2e ALV van 17 november 2022.

Goedgekeurd  en vastgesteld.

3. Jaarverslag over 2023.

Inhoudelijk: Leo merkt op dat hij niet namens het bestuur AEN bij de bijeenkomst in Enspijk was.

Naar aanleiding van: 

Het project in Enspijk is belangwekkend maar er zijn ook fikse beperkingen; er is nog onderzoek naar de haalbaarheid en het rendement nodig. Na de bijeenkomst heeft Leo niets meer vernomen over de voortgang. Conclusie: interessant maar voor Acquoy niet haalbaar.

Op de vraag van Lidy wanneer de uitbetalingen zijn gedaan antwoordt Christoph dat het om kleine bedragen ging die in juni 2023 zijn overgemaakt. Hij heeft bij DWB gevraagd om informatie (een overzicht wat er dit jaar is gebeurd) en een specificatie van de bedragen die AEN zou ontvangen uit het zonnedakproject, maar heeft die onvoldoende ontvangen. Hij hoopt die informatie in het voorjaar wel te hebben. Het is ook vreemd dat op de balans van DWB (in de jaarvergaderstukken van DWB) hierover niets is terug te vinden. Volgens afspraak moet er een bedrag worden gereserveerd voor AEN, maar blijft dit wel bij DWB staan. Mark oppert dat e.e.a. wellicht is zoekgeraakt bij alle DWB bestuurswisselingen. Het is wel goed na te gaan denken wat AEN met dat bedrag wil gaan doen.

4. Financieel verslag over 2023.

Christoph licht toe dat dit verslag alleen ziet op de 2e helft van 2023. Bij de ALV komend voorjaar is er een totaaloverzicht. Dan kan het deel afkomstig van DWB er ook in opgenomen worden.

5. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Estéban van Zeijl en Lidy van Weering, is geheel akkoord met het financieel verslag 2023.

5a. Samenstelling kascommissie voor 2024.

Estéban blijft lid. Lidy stapt uit de commissie en wordt opgevolgd door Frits Heins.

6. Jaarplan 2024.

De verenigingsactiviteiten worden puntsgewijs doorgenomen.

-collectieve warmtepompen, onderzoek naar de haalbaarheid.