ALV 2022

Verslag van de 2e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Acquoy Energie Neutraal (AEN)

Datum: 17 november 2022

Tijd: 20.00 uur 

Plaats: ten huize van Charlotte Vonk en Christoph Blans, Lingedijk 22

Aanwezig:

Het bestuur van AEN: Mark van den Baar, Charlotte Vonk, Christoph Blans, Leo de Graaf en Bernadette Harperink (verslag).

Leden: Wijnand van der Giessen, Estéban van Zeijl, Lidy van de Weering

Afwezig met bericht: Karen Pon.

1. Opening door de voorzitter.

Omdat het jaarverslag ook de financiën betreft zal daarna eerst agendapunt 5 Kascommissie worden behandeld en daarna pas agendapunt 4 Jaarplan 2023. De nummering wordt aangepast.

2. Verslag van de 1e ALV van 19 mei 2022 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Jaarverslag over 2022:

Het verslag met o.a. stand van zaken zonnedak-project Piet Bullee wordt goedgekeurd. 

Over het financiële gedeelte geeft Christoph nog een toelichting: AEN heeft nu een eigen bankrekening, vanaf september 2022 loopt alles via die rekening.

Met de toelichting wordt ook het financiële deel van het verslag goedgekeurd.

4. Kascommissie:

De kascommissie bestaat tot nu toe uit slechts één lid: Estéban van Zeijl. Een verslag uitbrengen is nu nog niet nodig, hij is wel al bekend met de cjijfer en heeft daarover geen op- of aanmerkingen. Voor de volgende ledenvergadering is het wel nodig dat er een tweede commissielid bijkomt. Lidy meldt zich hiervoor.

Het voornemen is om de ALV voortaan ieder jaar in het voorjaar, bijvoorbeeld in mei, te houden. Dat is handiger voor het boekjaar. Ook is er in 2023 meer informatie over de aansluiting van het dak.

5. Jaarplan 2023: 

Mark geeft een korte toelichting op het jaarplan. 

Sinds een week is er voor het dak van Piet Bullee een beperkte aansluiting, per 15 november 2022 is de termijn van 15 jaar ingegaan. In maart 2023 komt er waarschijnlijk een volledige aansluiting. 

Het bestuur wil verder, onder meer met het inventariseren van de belangstelling voor dit soort projecten. Lidy vraagt om een deelnemerslijst, zodat ze niet iemand benaderd die al meedoet. Het vinden van een geschikt dak is lastig.  

Voor de andere energiebesparende maatregelen die voor het dorp of als collectief interessant zouden kunnen zijn zou een informatieavond gehouden kunnen worden.

Het opstellen van een huishoudelijk reglement is een taak van het bestuur c.q. de secretaris. Is alleen bedoeld voor de zaken die niet al in de statuten zijn geregeld. Gestreefd wordt op de volgende ALV een concept voor te leggen.

Naar aanleiding van:

Voorstel om de ideeën van de leden aan het jaarplan toe te voegen.

Wijnand: accu’s voor de opslag van energie. Korte discussie over de technische haalbaarheid en de kosten. Conclusie: is interessant maar nu nog niet ver genoeg ontwikkeld.